Uruchomienie Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju uruchamia za pośrednictwem banków Tarczę Finansową PFR dla Firm i Pracowników – o czym wstępnie informowaliśmy we wcześniej publikowanej wiadomości dotyczącej Tarczy Antykryzysowej 2.0.

Tarcza Finansowa PFR to nowy program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej skierowany do ponad 670 tys. polskich przedsiębiorstw. Ma pomóc im powrócić na ścieżkę wzrostu po zamrożeniu gospodarki w czasie walki z koronawirusem.

Więcej…
 
Rozwiązania Tarczy Antykryzysowej 2.0

Podejmowanie uchwał walnego zgromadzenia w spółdzielniach (art. 15 Ustawy zmieniający Ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275 i 568) poprzez dodanie § 9–13 w art. 36, § 5 w art. 37, § 3 w art. 40, zd. 3 w art. 46a, zd. 3 w § 1 art. 59)

Więcej…
 
Ważny komunikat dla Spółdzielni Inwalidów i podmiotów współpracujących

"Dotyczący możliwości otrzymywania pomocy z kilku źródeł"

Z niepokojem obserwujemy rozwój sytuacji gospodarczej, której negatywne zjawiska stanowią poważne zagrożenie dla naszych spółdzielni. Mamy nadzieję, że zaproponowane instrumenty tarczy antykryzysowej oraz zaangażowanie spółdzielców, pozwolą Państwu i naszemu Związkowi, przetrwać ten trudny okres. Jesteśmy z Państwem i służymy pomocą.

Otrzymywanie dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych nie wyklucza możliwości ubiegania się o pomoc dostępną w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Nowe instrumenty, wynikające z tej ustawy, stanowią pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1). W związku z tym, że  dotychczasowe dofinansowanie SODIR jest udzielane zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), nie  dochodzi w tym przypadku do możliwości otrzymywania pomocy publicznej na ten sam cel. Obie formy pomocy nie wykluczają się wzajemnie, jednakże podlegają sumowaniu a łączna intensywność tej pomocy nie może przekroczyć  100% kosztu płacy.

Każdy podmiot objęty pomocą, wynikającą z tzw.: „Tarczy Antykryzysowej”, w formie zwolnienia z części kosztów płacy osoby niepełnosprawnej lub w formie dofinansowania do jej wynagrodzenia, w przypadku korzystania również z dofinansowania SODiR, musi wykazać w deklaracji INF-D-p wielkość otrzymanej pomocy na danego pracownika.  W przypadku, gdy wnioskowana pomoc łącznie z  już otrzymaną, przekracza  100% kosztu płacy, algorytm zawarty w deklaracji Inf-D-p ograniczy wysokość przysługującego  dofinansowania.

W przypadku wniosków o dofinansowanie, składanych w urzędach pracy, podmioty otrzymujące SODiR, mogą oświadczyć, że nie otrzymują na ten sam cel dofinansowania z innych środków publicznych. Spoczywa na nich jednak obowiązek monitorowania czy pomoc nie przekracza 100% kosztu płacy. W przypadku jej przekroczenia, dalsza pomoc nie jest możliwa, a nadwyżka podlega zwrotowi.

Zachęcam gorąco do lektury informacji i wskazówek znajdujących się na stronie internetowej PFRON w zakładce „Tarcza Antykryzysowa”.

Hubert Pora

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Wsparcie utrzymania miejsc pracy z funduszy UE 2014-2020

Szanowni Państwo,

2,6 mld zł – tyle po konsultacjach rządu z marszałkami województw zostanie wydane z funduszy unijnych na dofinansowanie pensji i składek pracowników firm, którym spadły obroty. To pieniądze, które mają uratować prawie 500 tysięcy miejsc pracy.

- Przez ostatnich kilka dni uzgadnialiśmy z marszałkami województw ile pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego jesteśmy w stanie przeznaczyć na ratowanie miejsc pracy. Policzyliśmy i zamiast 1,5 mld zł, o których mówiliśmy jeszcze tydzień temu, mamy 2,6 mld zł – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Skąd pieniądze

Pieniądze pochodzą z funduszy unijnych, a konkretnie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Marszałkowie i rząd musieli się porozumieć, bo jedną częścią pieniędzy dla Polski z EFS dysponuje rząd, a drugą poszczególne województwa. – Jeśli gramy do jednej bramki mamy większą pulę pieniędzy dostępnych na tych samych zasadach. Współpraca popłaca – tłumaczy sens porozumienia minister Jarosińska-Jedynak.

Jakie wsparcie na miejsca pracy

Mechanizm jest prosty. Firmy (także te, które nie zatrudniają pracowników) którym spadły obroty, będą mogły skorzystać z dofinansowania do pensji i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników. Dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane, gdy spadek obrotów wyniesie:
•    co najmniej 30% – można będzie otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (ok. 1500 zł miesięcznie na jednego pracownika czyli do ok. 4500 zł w ciągu 3 miesięcy);
•    co najmniej 50% – można będzie otrzymać dofinansowanie w wysokości do 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (ok. 2100 zł miesięcznie na jednego pracownika czyli do ok. 6300 zł w ciągu 3 miesięcy);
•    co najmniej 80% – można będzie otrzymać dofinansowanie w wysokości do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne (ok. 2700 zł miesięcznie na jednego pracownika czyli do ok. 8100 zł w ciągu 3 miesięcy).

Więcej…
 
Wnioski KZRSISN do nowelizacji ustawy o rehabilitacji

Stanowisko

Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych w Warszawie

do nowelizacji Ustawy z 31.03.2020 w spr.  Covid-19

 

Reprezentując środowisko spółdzielczych zakładów pracy chronionej oraz innych pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, po analizie zaproponowanych w nowelizacji instrumentów pomocy,  pragniemy zaapelować do Rządu w sprawie dalszych i głębszych rozwiązań krytycznych dla naszego środowiska. Apelujemy ponadto o wprowadzenie zmian dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych, które będą miały charakter trwały a nie o ograniczonym horyzoncie. Postulowane przez nas propozycje mają zasadniczo taki charakter i nie będą wymagały każdorazowej nowelizacji w przypadku przedłużania się kryzysu.

 

  1. Wnioskujemy o zapisy do ustawy o rehabilitacji zwalniające lub zawieszające obowiązywanie drakońskich przepisów nakazujących zwrot całego dofinansowania w przypadku przekroczenia terminu płatności składek ZUS o 14 dni (art. 26a ust 1 pkt 1a².)
  2. Wnioskujemy o przywrócenie  mechanizmu waloryzacja dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.  Przy szybkim wzroście płacy minimalnej i przeciętnej, niewaloryzowana pomoc traci walor bodźca do utrzymania lub wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.  Wnosimy o przywrócenie realnej wartości dofinansowań w ścisłej korelacji z rosnącymi kosztami pracy aby w przyszłości wzrost dofinansowań nie był uzależniany od woli politycznej. Zwracamy też uwagę na marginalizowanie pomocy dla lekkiego stopnia niepełnosprawności, do którego dofinansowanie relatywnie spadło najbardziej.
  3. Postulujemy zmiany w regulacjach dotyczących gospodarowania środkami ZFRON przez  pracodawców posiadających ww fundusz. Rozszerzenie wykazu możliwych wydatków o sprecyzowane tytuły związane z możliwością ratowania stanowisk pracy zagrożonych obecnym kryzysem poprzez finansowanie np.: części wynagrodzeń.
  4. Zniesienie zapisu o przekazywaniu 40% z zaliczki na podatek od osób fizycznych na PFRON. Wnioskujemy o powrót do przekazywania 10% na PFRON, dzięki czemu zwiększą się możliwości pracodawców w zakresie udzielania pomocy pracownikom i ochrony  stanowisk pracy. ( art. 38 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zapis:

– w 10% na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

– w 90% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

  1. 5. Przywrócenie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla wszystkich prowadzących ZPCHR a nie tylko dla podmiotów zatrudniających schorzenia specjalne. (art. 31 ust 3 ustawy o rehabilitacji )

Proponowana zmiana:

3. Prowadzący zakład pracy chronionej  przekazuje środki uzyskane:

1) z tytułu zwolnień, o których mowa w ust. 1, na:

a) Fundusz - w wysokości 10%,

b) zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w wysokości 90%

6. Propozycja możliwości wydatkowania 20% środków ZFRON na ratowanie stanowisk, naszym zdaniem jest niewystarczająca. Postulujemy o możliwość przeznaczenia do 75% środków ZFRON na ratowanie stanowisk w ramach powiększonego limitu pomocy de minimis (poprzez dodanie wydatków CoVID 19 do możliwych wydatków ZFRON).

7.Wnioskujemy o precyzyjny zapis dotyczący możliwości skorzystania z dofinansowań do wynagrodzeń u pracodawcy zagrożonego kryzysem, który korzysta z dofinansowania PFRON do części wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Zwracamy się o doprecyzowanie limitu intensywności obu form pomocy.

8.Wnioskujemy o finansowanie wynagrodzeń chorobowych osób niepełnosprawnych w ciężar  ZUS (od pierwszego dnia, w roku 2020), rosnąca absencja pracowników opóźnia produkcję i usługi,

9. Usunięcie warunku nie zmniejszenia zatrudnienia ogółem w przypadku umów  realizowanych na podst. art. 32 ustawy o rehabilitacji. Spełnienie tego wymogu może być nierealne

10.Wnioskujemy ponadto o:

- aktywację klauzul społecznych w zamówieniach publicznych – preferujących pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,

- zawieszenie czasowe bieżących płatności i spornych należności na rzecz PFRON od zakładów pracy chronionej,

- zawieszenie egzekwowania przez PFRON skutków tzw „trudnej sytuacji” u pracodawców korzystających z pomocy publicznej.

 

Prezes Zarządu

Jerzy Szreter

Pełnomocnik Zarządu

Hubert Pora

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /kzrsiisn_pl/templates/szablon1.8/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /kzrsiisn_pl/templates/szablon1.8/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /kzrsiisn_pl/templates/szablon1.8/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /kzrsiisn_pl/templates/szablon1.8/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /kzrsiisn_pl/templates/szablon1.8/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /kzrsiisn_pl/templates/szablon1.8/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /kzrsiisn_pl/templates/szablon1.8/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /kzrsiisn_pl/templates/szablon1.8/html/pagination.php on line 135


Strona 1 z 4

NEWSLETTER